Premierestitutie

15% premierestitutie op basis van positieve resultaten 2016

Juwon is een onderlinge verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. Daardoor profiteren de leden-verzekerden direct mee in positieve bedrijfsresultaten. Volgens de Statuten van Juwon kan bij positieve bedrijfsresultaten op voorstel van de directie en na goedkeuring van de ledenvergadering een premierestitutie worden verleend. Deze premierestitutie wordt bijgeschreven op de geïndividualiseerde ledenrekening. Op het saldo van de ledenrekening wordt jaarlijks rente bijgeschreven. Het saldo komt tot uitkering bij beëindiging van het lidmaatschap van Juwon. Op grond van het over het jaar 2016 behaalde resultaat is op de ledenvergadering van juni 2017 besloten tot het verlenen van een algemene premierestitutie van 15% over de in 2016 gefactureerde premies. Eerdere premierestituties werden bijgeschreven op de geïndividualiseerde ledenrekening. Dit keer is besloten tot directe uitkering van de premierestitutie aan de leden-verzekerden.