Schade melden

Het melden van een schade dient altijd zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail () plaats te vinden. Bij kleinere schaden kan veelal worden volstaan met het invullen en ondertekenen van een schadeaangifteformulier. De schade wordt dan vergoed op basis van te overleggen (kopie) inkoopfacturen en reparatienota's. Bij inbraak, overval, winkeldiefstal en vandalisme dient aangifte te worden gedaan bij de politie. Voor schaderegeling bij grotere schades wordt een onafhankelijke schade-expert benoemd. Voor Juwon-leden is een overeenkomst gesloten met Uniglas voor 24 uurs service bij glasschade. Voor schade aan het bedrijfspand en winkelinterieur door storm, lekkage, rook- en schroeischade, inbraak, brandschade en waterschade kunnen Juwon-leden rechtstreeks contact opnemen met Herstel Direct. Professionele traumaopvang na o.a. een gewapende overval, inbraak/ramkraak, agressie/geweld wordt aangeboden via D.O.E.N B.V.

Uniglas

Tel. 088 - 864 0020

Herstel Direct

Tel. 088 - 864 00 00  

D.O.E.N. (Traumaopvang, begeleiding en nazorg)

24/7 bereikbaar via tel. 088 - 51 50 700

Contact
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJsselstein Ut.
T. 030 687 81 59